custom-header

เกี่ยวกับเรา


บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 เป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร
โดยเน้นการตรวจสอบและปรับปรุงตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้มีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้อาคาร ตามที่มีการออกกฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 ตาม มาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ในปี พ.ศ.2553 บริษัทได้ขยายธุรกิจรองรับด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ทำการเปิดกิจการตรวจสอบอาคารไปแล้วนั้น พบว่าทุกอาคารขาดบุคลากรในการดูแลความปลอดภัยต่างๆ ของอาคาร และไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องอุปกรณ์ประกอบอาคารตามวงรอบของการดูแลอาคาร ตามที่ผู้ตรวจสอบได้วางแผนไว้ จึงได้ขยายสายงานในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว และเติบโตในด้านต่างๆของความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายที่ประกาศบังคับใช้ เกี่ยวกับความปลอดภัยที่จะต้องทำตามกฏหมาย เช่น กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงแรงงาน, และหน่วยงานท้องถิ่น จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงในด้านความปลอดภัย

บริษัท อินสเปคเตอร์ จึงได้ให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้อุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพ ลดการดูแลจากเจ้าหน้าที่อาคาร ที่มักขาดความชำนาญ และแม่นยำในเรื่องกฏหมาย ซึ่งบางครั้งขาดการดูแลรักษาเป็นเวลานาน จนทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน เมื่อถึงเวลาจำเป็น กลับนำมาใช้งานไม่ได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราตระหนัก และให้ความสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของอาคาร ที่นับวันยิ่งหาผู้ที่มีความชำนาญมาให้บริการครบทั้งระบบได้ ดีกว่ามาเสียเวลา ดำเนินการจ้างแต่ละเจ้าไม่รู้จักจบสิ้น เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและบุคลากรโดยใช่เหตุ…

No comments.